Tréning Zručností zameraných na Emócie (EFST) pre rodičov a rodiny

Pomôžte rodičom a rodinám rozvíjať ich emočnú múdrosť.

Usmerňujte emóciu – Prehĺbte motiváciu – Transformujte vzťahy

Tréning zručností zameraných na emócie (Emotion Focused Skills Training) pre rodičov a rodiny je inovatívny, veľmi jednoduchý a účinný program podpory rodičov a rodín odborníkmi.

EFST podporuje rodičov tým, že ich zmocňuje ako aktívnych činiteľov pri sprevádzaní svojich blízkych v ktoromkoľvek veku v rámci výziev každodenného života a vzťahov, emócií, duševného či fyzického zdravia.

Tento prístup je zameraný na spracovanie emócií vďaka zručnostiam, ktoré môžu rodičia ihneď uplatniť vo svojich rodinách.

V rámci EFST sa rodičia a rodiny učia jednoduchej sade nástrojov, ktorá zahŕňa usmernenie komplexného sveta pocitov ich blízkych, prácu s výzvami v rámci motivácie a schopnosti nastaviť vhodné hranice a zároveň udržať pozitívne, produktívne vzťahy s ich deťmi, partnermi, s ich vlastnými rodičmi alebo s inými členmi rodiny.

Tento tréning naučí a vytrénuje odborníkov v princípoch a technikách EFST, ktoré potom môžu odovzdať rodičom a rodinám vo forme poradenstva alebo v rámci terapie.

Organizačné informácie

Dátum konania: 25.11. – 28.11.2021
(každý deň od 11:00 do 18:00 hod.)

Formát: online (platforma Zoom)

Lektorka: Dr. Joanne Dolhanty (Kanada)
Tréning bude tlmočený do slovenčiny.

Cena: 400 Eur (táto cena platí v prípade registrácie do 15.9.2021, po tomto termíne je cena 430 Eur)

Registrácie: https://eu.jotform.com/build/211013367320339#preview

Kontaktná osoba: Dagmara Jurikovičová (dagmara.jurikovicova@asku.sk)

Kapacita tréningu je obmedzená.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGU

Tréning kladie veľký dôraz na zážitkové učenie a bude zameraný na nácvik účinnej zmeny u klientov. Je preto vhodný pre tých, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s Terapiou zameranou na emócie (EFT), ale aj pre tých, ktorí sú pokročilejší a majú už v EFT skúsenosti. Nie je potrebná skúsenosť s prácou s rodinami alebo deťmi.

Odborníci, ktorí doposiaľ nepracovali s rodinami, vnímajú EFST ako nový rámec, perspektívu a súbor nástrojov, ktoré prehlbuje ich prácu s jednotlivcami akéhokoľvek veku, a tiež s pármi. Formát tohto tréningu nájde využitie v rámci rôznych kontextov a cieľových skupín – vrátane vychovávateľov,  škôl, porúch príjmu potravy, závislostí a ďalších.

Štruktúra tréningu pre odborníkov/čky

I. Úvod

1. Prehľad tréningu

2. Princípy a výklad ústrednej roly rodičov a rodín v rámci terapeutického procesu

3. Úvod do troch modulov NET (Navigate emotion, Enhance motivation, Transform relationships)

Každý z modulov pokryje teóriu o danej téme a praktický nácvik používaním zručností.

II. Usmernenie emócie

1.  Učte sa o emóciách

#emočnámúdrosť

Prečo emócie? Princípy pre rodičov a rodiny na porozumenie a použitie emócií v prospech rodinných vzťahov.

Nová veda. Ako boli emócie príliš „mäkké pre vedu“, ale teraz sú „novou vedou“.

Emočné sprevádzanie. Ako je emócia GPS-kom mozgu a rodiny ju môžu využiť vo svoj prospech.

2. Práca s emóciami

Rodičia a rodiny už majú všetku potrebnú emočnú múdrosť a empatiu, ktorú potrebujú aby mohli sprevádzať svojich blízkych počas náročných chvíľ – potrebujú len podporu na to, aby k nim získali prístup.

Odborníci:

– sa naučia, ako prakticky trénovať rodičov a rodiny v rozpoznávaní a oslovovaní pocitov.

– spoznajú prístup, vďaka ktorému budú rodičia schopní validovať pocity svojich blízkych.

– naučia sa, ako podporiť a validovať vlastné pocity rodičov, ktoré v procese vyvstanú.

Zručnosti, ktorým sa odborníci budú učiť:

Rozvíjanie, prehlbovanie, rozširovanie emočnej bdelosti, emočná prítomnosť, empatická validácia.

lll.  Prehĺbenie motivácie

1. Učte sa o motivácii

#rozhovorsosebou

Čo je motivácia? Napomáhanie rodičom porozumieť, čo podnecuje a čo zastavuje ich blízkych. Čo ovplyvňuje motiváciu? Ako emócie ovplyvňujú motiváciu?

Porozumenie tomu, čo motivuje ich blízkeho k tomu, aby sa správal tak ako sa správa, umožní rodičom aby mohli pomôcť blízkemu spraviť potrebnú zmenu.

2. Práca s motiváciou

Rodičia majú motiváciu sprevádzať svojich blízkych v ťažkých chvíľach  prítomnú v sebe – potrebujú len podporu na to, aby si uvedomili, aké náročné vie rodičovstvo byť a akí tvrdí sú častokrát sami na seba.

Odborníci:

– sa naučia vzdelávať rodičov a rodiny v rozoznávaní ich vlastnej motivácie a motivácie ich blízkych,

– sa naučia vzdelávať rodičov a rodiny v identifikovaní rozhovorov, ktoré sú zaseknuté a neužitočné,

– podporia rodičov a rodiny rozvíjať nové jednoduché techniky pri vytváraní nových rozhovorov.

Zručnosti:

Rozvíjanie, prehĺbenie a rozšírenie na emócie zameraných zručností v sprevádzaní rodičov a rodín na prácu s bezvýchodiskovými situáciami, ktoré oslabujú motiváciu podporiť ich blízkych.

lV.  Transformácia vzťahov

1. Učte sa o vzťahoch

#hranicebezvýčitiek

Ako sa vzťahy dostávajú do ťažkostí? Silné emócie bez sily emočnej múdrosti.

Čo ich udržuje zaseknuté? Zvyšovanie tlaku nesprávnym smerom nevytvorí účinnú zmenu.

Čo ich môže transformovať? Prehodnotenie a prepracovanie témy hraníc a zodpovednosti.

2.  Práca so vzťahmi

Rodičia a rodiny majú schopnosť sprevádzať blízkych v náročných chvíľach – len potrebujú vnímať samých seba ako riešenie.

Odborníci:

– sa naučia ako posilniť rodičov v ich rolách ako sprievodcov,

– budú sprevádzať a podporovať rodičov a rodiny v pretváraní viny na zodpovednosť,

– budú vzdelávať rodičov a rodiny o hraniciach, o tom ako fungujú a ako ich prepracovať.

Zručnosti:

Rozvíjanie, prehĺbenie, rozšírenie zručností zameraných na emócie v rámci ospravedlnenia a v nastavení zdravých hraníc a zručnosti používania tzv. stoličky na prekonanie motivačnej bezradnosti pri zmene nastavenia hraníc.

Lektorka:
Dr. Joanne Dolhanty, PhD, C. Psych, je supervízorkou, klinickou psychologičkou a trénerkou pre organizácie zaoberajúce sa duševným zdravím v Kanade aj celosvetovo. Posledných 30 rokov sa zaoberá liečbou porúch príjmu potravy a vzdeláva odborníkov rôzneho zamerania v terapii komplexných tém duševného zdravia. S Dr. Lesliem Greenbergom vytvorila verziu Terapie zameranej na Emócie pre liečbu porúch príjmu potravy a je zakladateľkou Tréningu Zručností Zameraných na Emócie. Centrom jej záujmu je posilnenie expertízy a kapacít v komunitách odborníkov. Dr. Dolhanty je známa svojím živým, angažovaným a vrelým štýlom učenia, schopnosťou sprístupniť aj zložité témy širokému publiku a trénovať spôsobom, ktorý umožňuje nácvik pozitívnej zmeny a zároveň vlastný osobnostný rast účastníkov.Kofacilitátori: Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, Ph.D. (SVK)