Výcvik v Terapii zameranej na emócie (EFT)

Akcia pre odbornú verejnosť

Pozývame Vás na 12-dňový výcvik v Terapii zameranej na emócie s lektorom Ladislavom Timuľákom.

Výcvik je rozložený do troch štvordňových stretnutí a je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci kurzu sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT a osvoja si prakticky psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s individuálnymi klientmi.

Garantom výcviku je Ústav aplikovanej psychológie, FSEV, Univerzita Komenského v Bratislave

Výcvik prebehne v slovenskom jazyku.

Termíny:
14.-17.1.2021
09.-12.9.2021
13.-16.1.2022

Podmienky prijatia účastníkov tréningu:

  • Ukončený dlhodobý (min. trojročný) psychoterapeutický výcvik (alebo v poslednom roku pred jeho ukončením).
  • Aktívna psychoterapeutická alebo poradenská prax s klientmi.
  • Ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, lekárstve a v príbuzných oboroch (napr. sociálna práca, pedagogika).

Účastníci výcviku dostanú certifikát o jeho absolvovaní.

Lektor:
Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. je psychológ a docent na Trinity College v Dubline, vedie doktorandský program pre poradenských psychológov a je zapojený do výcviku rôznych psychoterapeutických tréningov v Írsku, aj vo svete.  

L. Timuľák sa venuje akademickej činnosti, aj vlastnej psychoterapeutickej praxi. Jeho primárnym fokusom je výskum v oblasti psychoterapie, a to najmä rozvoj metódy EFT. V súčasnosti empiricky skúma efekt tejto metódy na liečbu depresie a úzkosti.

Napísal šesť kníh, viac než 80 článkov a rôzne kapitoly v slovenskom aj anglickom jazyku. Jeho poslednými publikáciami na túto tému sú “Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2017) a “Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2015).

Kofacilitátori:
Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
Doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, Ph.D.

Viac informácií o metóde EFT:
Terapia zameraná na emócie je výskumom podložená humanistická terapeutická metóda. Nazerá na emócie ako na kľúčový zdroj ľudského fungovania a terapeutickej zmeny. EFT vo svojej praxi kombinuje sprevádzanie aj nasledovanie klientovho zážitkového procesu, zdôrazňujúc dôležitosť terapeutického vzťahu, aj intervenčných zručností. Emócie sú prepojené s našimi najdôležitejšími potrebami. Rýchlo nás upozorňujú na situácie, ktoré sú dôležité pre zachovanie našej psychickej pohody. Taktiež nás pripravujú a motivujú ku konaniu, ktoré smeruje k naplneniu našich potrieb.  

Terapeuti tejto metódy sú vedení k nehodnotiacemu, súcitnému a reflektívnemu prístupu pri kladení otázok a počúvaní.

Efekt terapeutických sedení v EFT prístupe na klientov:

  • učia sa byť si viac vedomí svojich emócií a spájať sa s vlastnou zraniteľnosťou vo vzťahoch,
  • učia sa privítať, prijať a regulovať emócie,
  • objavujú možnosti, ako vyjadriť tieto emócie spôsobom, ktorý napomáha prepojeniu v kontakte s partnerom/kou alebo členom rodiny,
  • osvojujú si schopnosť pomenovať a popísať svoje emócie čo najkonkrétnejšie,
  • menia emócie, ktoré nie sú nápomocné,
  • rozvíjajú alternatívne a funkčné možnosti spracovávania životných výziev a záťažových situácií.

Prihlasovanie:

https://eu.jotform.com/build/200281704974354#preview

Otázky ohľadom výcviku zasielajte na: (naše emaily)

Cena: 990 Eur ak sa prihlásite do 31.10.2020
1060 Eur pri prihlásení sa po 1.11.2020

Miesto konania:
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynské Luhy 4
821 09 Bratislava

Cieľové kompetencie – s čím /kým sa naučia účastníci pracovať
Klienti, ktorých témy zahŕňajú hnev, strach, stratu dôvery alebo pocit zrady vo vzťahoch. EFT s veľkou účinnosťou pomáha liečiť depresie, úzkosti a traumu.

Výskumy

Depresia:

Greenberg, L. S. & Watson, J. C. (1998). Experiential therapy of depression: Differential effects of client-centered relationship conditions and process-experiential interventions. Psychotherapy Research, 8, 210-224, DOI: 10.1080/10503309812331332317

Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research16, 537-549. https://doi.org/10.1080/10503300600589456

Ellison, J. A., Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009). Maintenance of gains following experiential therapies for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 103-112. 

Watson, J. C., Gordon, L. B., Stermac, L., Kalogerakos, F., & Steckley, P. (2003). Comparing the effectiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the treatment of depression. Journal of consulting and clinical psychology71, 773-781. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.71.4.773

Wittenborn, A. K.,  Liu, T.,  Ridenour, T. A.,  Lachmar, E. M.,  Rouleau, E. and  Seedall, R. B. ( 2018).  Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy,  00,  1– 15. https://doi.org/10.1111/jmft.12350

Denton, W. H., Wittenborn, A. K.,  & Golden, R. N. (2012) Augmenting antidepressant medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples: A randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy, 38, Supplement s1, 23-38.

Dessaulles, A., Johnson, S. M., & Denton, W. H. (2003) Emotion-Focused Therapy for Couples in the Treatment of Depression: A Pilot Study, The American Journal of Family Therapy, 31:5, 345-353, DOI: 10.1080/01926180390232266

Úzkostné poruchy:

Shahar, B., Bar-Kalifa, E., & Alon, E. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety disorder: Results from a multiple-baseline study. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 85(3), 238–249. https://doi.org/10.1037/ccp0000166

Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D. Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54, 361-366.  doi: 10.1037/pst0000128. http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpst0000128

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., Griffin, P., Jacobs, L., & Irwin, B. (2018). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioural therapy in the treatment of generalised anxiety disorder: study protocol for a randomised controlled trial. 19, 506. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2892-0 – no results yet, but conducted directly in the HSE

PTSD and komplexná trauma:

Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001). Efficacy of emotion focused therapy for adult survivors of child abuse: A preliminary study. Journal of Traumatic Stress14(1), 115-133.

Paivio, S. C., Jarry, J. L., Chagigiorgis, H., Hall, I., & Ralston, M. (2010). Efficacy of two versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy research20(3), 353-366.

Weissman, N., Batten, S. V., Rheem, K. D., Wiebe, S. A., Pasillas, R. M., Potts, W., Barone, M.,  Brown, C. H., & Dixon, L. B. (2018). The Effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy With Veterans With PTSD: A Pilot Study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17:1, 25-41, DOI: 10.1080/15332691.2017.1285261

Problematický hnev:

Pascual-Leone, A., Bierman, R., Arnold, B., & Stasiak, E. (2011). Emotion-focused therapy for incarcerated offenders of intimate partner violence: A 3-year outcome using a new whole-sample matching method. Psychotherapy Research, 21, 331–347.

Poruchy príjmu potravy:

Johnson, S. M., Maddeaux, C., & Blouin, J. (1998). Emotionally focused family therapy for bulimia: Changing attachment patterns. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training35(2), 238.